Наверх
В. Музыченко и И. Куприянов. Материалы 152-159. Civillieta № С17066114Ответ Строительного Управления ЮД на запрос истца от 03.04.18. о налиции оценки (оцифровки) нарушения прав

Ответ Строительного Управления ЮД на запрос истца от 03.04.18. о налиции оценки (оцифровки) нарушения прав

 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv

Nr/14-1/1117  - 27.apr.2018

Uz Nr.14-3/1742

Allai Muzičenko

Upes iela 43, Jūrmala, LV-2008

Par atzinuma nosutišanu par būves parbaudi Upes ielā 43, Jūrmalā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā 2018.gada 3.aprīlī (reģistrācijas Nr.14-3/1742) saņemto Jūsu 2018.gada 28.marta iesniegumu (turpmāk - Iesniegums), Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors un arhitekts 2018.gada 17.aprīlī veica pārbaudi zemes gabalā (kadastra numurs 1300 1300 014 5424) Upes ielā 43, Jūrmalā un par, konstatēto 2018.gada 24.aprīlī sagatavoja atzinumu Nr.355.

Šajā sakarā nosūtam Jums Pilsētplānošanas nodaļas 2018.gada 24.aprīļa atzinumu Nr.355 par veikto pārbaudi zināšanai.

Papildus norādām, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 12. panta trešo daļu būvvalde atbilstoši savai kompetencei:

 1. kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību šā likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;
 2. sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;
 3. informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;
 4. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 5. izskata būvuzraudzības plānu;

52) saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām;

 1. izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 2. pieņem būves ekspluatācijā;
 3. izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 4. sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 1. veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 2. reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;
 3. sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 4. vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas, savukārt kadastrālās uzmērīšanas lietas ir Valsts zemes dienesta kompetencē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām, ka būvvaldes kompetencē neietilpst ekspertīžu veikšana. Savukārt uzmērījumu un kadastrālās informācijas jautājumos Jūs varat vērsies Valsts zemes dienestā.

Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337) 6.punkts nosaka, ka būves apseko būvspeciālists atbilstoši būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības normatīvajā aktā noteiktai attiecīgās sfēras būvspeciālista kompetencei vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina attiecīgu būvspeciālistu.

Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz 2016.gada 30.jūnijam ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, ja tās saņēmušas sertifikātu attiecīgajiem projektēšanas vai būvdarbu veidiem, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras nodarbina sertificētu speciālistu attiecīgajā jomā. Neskatoties uz pārejas perioda pagarināšanu, Birojs 2016.gada janvārī uzsāka būvspeciālistu sertifikāciju būvelcspertīzes specialitātē. Ar 2016.gada 1.jūliju būvekspertīzes ir tiesīgi veikt tikai Birojā sertificēti būvspeciālisti. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi” 173.punkts noteic, ja būvekspertīzes līgums noslēgts līdz 2016.gada 30.jūnijam un atbilstoši Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktam piesaistītajiem būvspeciālistiem bija tiesības veikt būvprojekta ekspertīzi vai būves ekspertīzi, tie ir tiesīgi to pabeigt. Minētais attiecas uz noslēgtajiem būvekspertīzes līgumiem par pilna būvprojekta ekspertīzi būvniecības procesā, kura ietvaros līdz 2016.gada 30.jūnijam ir izdota būvatļauja.

 1. 24.04.2018.. Atzinums Nr.355 uz 1 Īp.;
 2. Fotofiksācija uz 3 lp.

V.Zvejniece                                         Pilsetplanošanas nodaļas vaditaja

Ķurbe, 67753114

Сохранить эту страницу в вашей социальной сети?
Сохранить в социальной сети