Наверх

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, t67753114,

E-pasts: pasts@iurmala.lv

Atzinums Nr. 355 par būves pārbaudi

_____ Jūrmala______________________________________ _____ 2017.gada 24.aprīll                                                          

(vieta)                                                                                                                                 (datums)

Atzinums izsniegts (objekta būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) vai būvētājs) ____________________ Sakarā ar iesniegumu Allai Mužičenko________

(fiziskai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta

Upes iela 43, Jūrmalā, LV-2008

juridiskai personai - nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., amats, vārds, uzvārds)

Būves īpašnieks (<aizpilda būves ekspluatācijas uzraudzības gadījumos)

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas

________ nodalījuma Nr. 6818 nekustamā īpašuma Uves iela 43, Jūrmalā, īpašnieki-

____________________________ Alla Mužičenko, Igors Kuprijanovs___________

(fiziskai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta; juridiskai personai - nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., amats, vārds, uzvārds)

1. Ziņas par būvi ____________ Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 014 5424_______________________

____________________________ Upes iela 43, Jūrmala (turpmāk - Zemes gabals)______________________

(būves nosaukums, adrese un kadastra apzīmējums)

(buvdarbu veicejs (nosaukums (firma), reģ. nr. buvkomersantu reģistra) vai būvētājs (vārds, uzvārds))

(būvniecības stadija, citas nepieciešamas ziņas)

  1. Būves pārbaudes pamatojums                 2018.gada 3.aprīlī PPN reģistrēts iesniegums

_______ (reģistrācijas Nr. 14-3/1742)                            

____________________ par patvaļīgo būvniecību _____________________

(sūdzība, plānveida, cits iemesls (norādīt))

  1. Būvinspektora atzinums par būvi, pārkāpumu un faktu konstatācija

(pārkāpuma būtība un atsauce uz atbilstošo normatīvā akta pantu vai punktu, kura prasības ir pārkāptas)

2018.gada 17.aprīlī veicot Zemes gabala pārbaudi un salīdzinot ar rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka situācija, kopš 2013.gada 25.ianvāra Atzinumā Nr.24 (turpmāk Atzinums Nr.24) norādītā nav mainījusies.

Atzinumā Nr.24 tika norādīts, ka dzīvojamā mājas būvniecība veikta ar atkāpēm no 2011 .gada 26.augustā Būvvaldes komisijā akceptētā būvprojekta Nr. 1331 “Dzīvojamās mājas rekonstrukcija lit. 1 Upes ielā 43. Jūrmalā” (turpmāk- Būvprojekts). Ar atkāpēm no akceptētā Būvprojekta: uzbūvēts žogs gar Upes ielu, palielināts dzīvojamās mājas būvapjoms jumta stāva vasaras nojumei, tās vietā izbūvējot slēgtu būvapjomu, atklātā ieeja (ass A) ar lieveni dzīvojamās mājās 1.stāva līmenī pārveidota par slēgtu verandu, palielinot apbūves laukumu. Izmainīts gala sienai

(ass 4) piegulošas arējas kāpnes konfigurācijā uz jumta stāvu. Dzīvojamas maias daļai (asis 1 un

2) jumts izbūvēts ar atkapem no Būvprojekta, fasade (asis 2 un 1) izbūvētas durvis, pa asi 2 durvis nomainītas ar logu.

Pārkāptas sekojošo normatīvo aktu prasības:

2013.gada 12.septembrī Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk- Dome) pieņēma Lēmumu Nr.528 “Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā” un 2014.gada 12.iūnijā lēmumuNr.301 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528 “Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā”” . kurā tika uzdots: būvētājiem Allai Mužičenko (personas kods 031258-11805) un Igoram Kuprijanovam (personas kods 300460-10640), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 130 014 5424 Upes ielā 43. Jūrmalā, līdz 2015.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskanot izmaiņas būvprojektā Nr.1331 “Dzīvojamās mājas llt.l rekonstrukcija Upes ielā 43. Jūrmalā”.

Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2016.gada 1 .maijam veikt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5424 001) Upes ielā 43. Jūrmalā rekonstrukcijas darbus atbilstoši akceptētajam Būvprojektam” Kopīpašnieki Lēmuma prasības nav izpildījuši.

  1. Būvinspektora norādījumi un to izpildes termiņš (atbilstoši Būvniecības likuma 18. vai 21. pantam)
  2. Atzinuma saņēmēja paskaidrojumi

Šo atzinumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir iespējams apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, iesniegumu iesniedzot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgasprospektā 75, Jūrmalā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā (fotofiksācija, ja tāda ir veikta, un citi materiāli, ja nepieciešams):

fotofiksācija uz 1 lapas; situācijas plāns uz 1 lapas.

 

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas aritekts

jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinsoektore

A.Ķurbe

 

(vārdsf uzvārds un paraksts)

Būvinspektors                                      ___________________________

 

Indulis MtS (vārds, uzvaras'un paraksts)-

Atzinumu saņemu


Pilsētplānošanas nodaļas arhitekts

(vārds, uzvārds, paraksts un datums vai datums, kad atzinums nodots sakaru iestāde)

 

Сохранить эту страницу в вашей социальной сети?
Сохранить в социальной сети